รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535031300077นายกฤษพรหม สระแก้ว
2567031300344นายพร้อมพงศ์ สุวิชาชนันทร์
3535031300200นายพุทธกิจ ทองนาค