รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1526040310132นายวิษณุ วุฒิพานิช
2536040300470นายธนาวุฒิ เตจะฟอง
350604031299นายศิริชัย กลิ่นบุญสด
4545040300448นายตะวัน รัตนถาวร
5526040310058นายอัษฎาวุธ ชาวโพธิ์
6535040300332นายสมเกียรติ ธรรมวิจิต