รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555040300827นายวีรวัฒน์ สุขพรหม
2555040301726นายนนทกร คุ้มแสง
3566040300345นายสรวิศ ห่านชัย
4546040300230นายวชิรวิทย์ เฉลิมเมือง
5576040300203นางสาวปิยนุช ปัทมะ
6555040300256นายกชพัฒน์ สุขเกษม
7555040300876นายบัณฑิต มะลิวัลย์
8555040301635นายชัยวัฒน์ ระวังงาน
9576040300120นายสุรศักดิ์ นิมิตราภรณ์
10576040300161นายสุจินดา อุปแก้ว
11576040300278นายชนพล ชัยมิตรธร
12576040300047นายธีรยุทธ ศรีวิมล
13565040300123นางสาวบุญตา ชาตะลี
14565040300255นายกิจพิพัฒน์ รัฐปกป้อง
15565040300305นายณรภัทร สร้อยทอง
16565040300941นายปฤษฎิ์ เทศอินทร์
17565040300982นายกฤษดา ชื่นถนอมบุญ
18565040300990นายวันเฉลิม วิรุณพันธ์
19565040301063นายเทวา รูปเหลี่ยม
20565040301097นายนฤบดี มีมูลทอง