รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545040301297นายองอาจ คุ้มเขว้า
2565040300859นายศาศวัต สงวนนภาพร
3566040300329นายศราวุฒิ กุฎีสุข
4566040300238นายพีรยุทธ ตั้งจิตมั่นคง
5565040300263นายกิตติวัฒน์ วัฒนกิจศิริ
6555040300991นายไพโรจน์ บัวผัน
7555040301247นายศรันญู นาคนวล