รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149604010295นายมนูลย์ ดีสม
249504010049นางสาวชุติมา สอิ้งทอง
349604011236นายวรานนท์ เมตตาประสพกิจ
449604011244นายวสันต์ เขวาลำธาร
549604011368นายสุวัฒน์ ปรีดาภิรัตน์