รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448604011099นายซัมซุดดีน หมะตาเห
250604010129นางสาวเบญจมาภรณ์ พูนพนัง
350604011036นายณัฐพล โรจนรุ่งเรืองพร
450604011085นายปริญญา กันแสงแก้ว