รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1518072110159นายบุรินทร์ ยมนานนท์
2518072110191นายสุรพงศ์ เลิศศิริพาณิชย์
3518072110209นางสาวเอมอร ถิระจิตโต
4538072110025นายเกษม วชิระเจริญวงศ์