รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1528072110018นางชลิศา นิธิทองสกุล
2528072110026นายปิยะพล บวรอุดมวงศ์
3528072110034นางสาวพัชรี มหิทธิวาณิชชา
4528072110075นายวิโรจน์ โภชนกุล
5548072110040นางสาวไพลิน ตีรณะชัยดีกุล
6538072110066นายศิริพล สุวรรณภพ
7538072110017นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ตั้ง