รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1598072110037นายบุญเกิด โชคสุขชลาลัย
2598072110011219ณัฐวัชร นิธิทองสกุล
3598072110078นางสาวสิณีพร เฉลิมชุติเดช
4578072110013นางปัญจรีย์ จุลไกรอานิสงส์
5608072110059นางสาวนิศาชล เกตุสุวรรณ
6598072110060นายสกลธีร์ ชีพชล