รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555020700301นายชัยถนอม มาสำโรง
2555020700442นายประวิทย์ เจษฎาทัศน์
3565020700854นายอดิศร ชุ่มพิมาย