รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575072001044นางสาวดลพร กุลบุตร
2565072000997นางสาวอรจิรา หลำเจริญ
3565072000419นายปภินวิทย์ เจนเจษฎา
4575072000988นางสาววิภาวี นันต๊ะกาศ
5565072000435นางสาวดลยาภรณ์ เข็มทอง
6565072000641นางสาวพาฝัน บริสุทธิ์
7565072000310นางสาวบุษราภรณ์ ม่วงปฐม
8565072000021นางสาวกิติยา บุญเพ็ง