รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ออกแบบสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515072000224นางสาวสุพัตรา บัณฑิตเนตร์
2515072000091นางสาวพลอยไพลิน ยังเจริญยืนยง