รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150606050099นางสาวจินมณี ทองภู
250606050248นางสาวปกเกศ บุญเจริญ
3114850602062นางสาวนภาวรรณ ปานศรีแก้ว