รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506058673นางสาวภาวิณี สร้อยงาม
250506051262นางสาวสิวินีย์ สุขศรี
350506051197นายสัณพงศ์ จิตต์ในธรรม
4526060501073นางสาววิพา พนมเสริฐ
5526060501024นางสาวปาริฉัตร นุ่นสังข์
6526060501453นายณัฐวุธ วงศ์วิวัฒน์