รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536060500991นางสาววาสนา นาคประกอบ
250506070015นายกฤษฎิ์ อู่นาค
3515060501415นางสาวทิพย์รัตน์ ใจเที่ยง
4515060500102นายเจษฎาพร ฉิมสุข
5515060501761นางสาวอัจฉราพร ภักดีวิทยากุล
6515060501233นายจิรสิญจ์ สมจิตร
7525060501620นายเลิศศักดิ์ หมั่นมาก