รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515060501183นายเอกฤทธิ์ สิงคศิริ
2525060501729นายอเนชา ลัดดาสวัสดิ์
3525060501786นางสาวธัญพร เสกิละ
4525060502214นางสาวพรทิพย์ มั่งมูล
5525060500036นางสาวพีรญา จันทน์เกษร
6525060500259นางสาวกันยารัตน์ สาธุทรัพย์
7525060501232นางสาวกัญญารัตน์ นาคทัต
8525060500366นางสาวมณีรัตน์ พะมรพืช
9525060500341นายวันชนะ สอนไข่
10525060500499นางสาวชนัญญา นิยม
11525060502651นางสาวจันทร์นภา โสดามุข
12525060501695นายศุภโชค ตัวตน
13525060502388นางสาวชนัดดา น้ำทอง
14525060501778นางสาวอาภัสรา คงทอง
15525060502552นางสาวสุนิสา เนื่องศรี
16525060500721นางสาวศิริวรรณ ทิณบุตร
17525060501752นางสาวนุชจรี ใจบุญ
18525060500739นางสาวจุฑามาส พันธุ์วรพงศ์
19525060501836นางสาวผกามาศ มนูญสัมฤทธิ์
20525060500390นายณัฐกุล แป้นถึง
21525060501455นางสาวณัฐธิดา ผลปราชญ์
22525060501240นางสาวมณธิรา ตรีทศพลชัยกุล
23525060500689นางสาวปวีณา นิลเพ็ชร์
24525060500093นางสาวเสาวรัจ แนมขุนทด
25525060502784นายพนาพงศ์ ฉายแสงเจริญ
26525060500200นายศักดิ์ศรี ศรีสงคราม
27525060501513นางสาวศุภาพิชญ์ แซ่เฮ้ง
28525060500861นางสาวเสาวรัตน์ เพ็ชรสุข
29525060501620นายเลิศศักดิ์ หมั่นมาก
30525060501737นางสาวสุกานดา นุ่มสุคนธ์
31525060502701นายจาตุรนต์ สุวรรณจิต
32525060500911นายเกรียงชัย แซ่อ๋อง
33525060501588นางสาวราณี นามเคน
34525060500432นางสาวทัชชมา ภู่ศิริวัฒน์
35546060500297นายณัฐวัฒน์ พูลดี
36546060500255นางสาวธนากานต์ จันทร์แจ่ม
37546060501147นางสาวสุรีรัตน์ เพ็ชรน้อย
38546060501048นางสาววิราวรรณ พามนตรี
39546060500669นางสาวฝนทิพย์ ปัตถาวะโร
40546060500198นายชินณุพงศ์ ชาญปรีชา
41546060500560นางสาวนันทนา เสือทอง
42546060501063นางสาวสิริรัชญา ยันโต
43546060500057นางสาวกุสุมา สีสมบัติ
44546060500321นางสาวกริชฐิพร ภูพิชิต
45546060501121นางสาวสุธาสินี เลิศพิชัย
46546060501220นางสาวอัจฉรา วงศา
47546060500545นางสาวธิรณี แสวงนาม
48525060501349นายภาคภูมิ กฤชเพชร
49525060502602นายบุญฤทธิ์ สิงห์ลอ
50546060501345นายปกป้อง สมบูรณ์