รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536060500611นายวสันต์ สุขสันต์
2525060502842นางสาวธนิศา โชติรุ่งโรจน์
3525060502156นางสาวรุ่งทิพย์ เพียวประเสริฐ
4525060502891นายอัฐวุฒิ ลิ่มสกุล
5525060502776นายวรยุทธ อัครศฤงคาร
6535060500092นายเกรียงไกร พรมพุดค้า
7535060502346นายจิรานุวัฒน์ เพ็งดี
8535060501991นายพรชัย ฉัตรรัตนาภรณ์
9556060500668นายภัทรพงศ์ ทอศิริชูชัย
10556060500551นายปรีชาพล พรหมวงศ์
11556060501054นายศักดิ์มงคล วงษายะ
12556060500734นางสาวปริฉัตร ไฝสำริด
13556060500601นายพงษ์พันธ์ มอญอัฐ
14535060501355นางสาวรัชนี สุวรรณ์
15535060500241นายฉัตรฤกษ์ ศรีนพพงศ์