รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545060501099นายยศพล ทัศนา
2545060502071นางสาวจีระวัฒน์ แย้มยิ้ม
3545060510785นางสาวสุรีพร จำปาขาว