รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535060500779นางสาวนลิน อ่องชาติ
2565060510452นางสาวธัญญพัทธ์ สวัสดิ์เดชาเลิศ
3555060510347นายวรพล โกศลธนุรเวทย์
4565060510957นางสาวฐนมณฑ์ จุฬานนท์ภิภัคสิน
5565060511120นายสิริพงศ์ นวลเนตรพันธุ์
6565060510783นายอติกานต์ ทัศนเมธิน
7565060510650นางสาวลักษิกา งามสมภาพ
8565060510122นางสาวธีรารัตน์ สมบัติฐิติฐากุล