รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575060510964นายสนธยา ร่มสน
2575060510956นางสาวศิริพร ศิริวรรณ
3575060500700นายธัชธร แจ่มจันทร์
4575060510279นายนพฉัตร กันยาวรนันท์
5575060500510นายธัชพงศ์ ก้อนทอง
6565060502657นายวิสิทธิ์ ศรีพรประเสริฐ
7565060502947นายเมษกร มาอินทร์
8575060500098นางสาวกมลวรรณ สังสีนะ
9585060510914นายวัชระ พันธุโรทัย
10596060500094นายจีระศักดิ์ สิงห์โต