รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506078341นายภูรีภัทร คล้ายมาลี
249506078010นางสาวกมลวรรณ พวงทอง
3114850602125นางสาวชเนตตี พิมพ์สาลี