รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525020300303นางสาวจุฑารัตน์ นิลพยัคฆ์
2545020300657นายดิษพงศ์ จิตยังชัย
3535020300096นายธรรมรงค์ อาภามาศกุล