รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535020800459นายธวัฒน์ชัย ชีวะเสรีชล
2535020800590นายฟาซิล มุดเด็น
3535020800483นางสาวเบญจวรรณ เหลืองทอง