รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575020800083นายปวีณ ทศพิทักษ์กุล
2555020800143นายณฐวัฒน์ วนศาสตร์โกศล
3535020800897นายสกล เลิศลักขณวงศ์