รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545031600871นายเลิศชาย ชูบัว
2545031600301นางสาวกัญญาลักษณ์ เยี่ยมชัยภูมิ
3535031600542นางสาวพรชนก การะเวช
4555031600060นางสาวชนกสุดา ส่องเสนา