รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149603141422นายอาณัติ เด่นโซ๊ะ
249603141331นายศักดิ์ดา ศรียะวงษ์