รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150503140084นายณัฐพงษ์ เจริญยิ่ง
2526031410081นายเอกลักษณ์ ทิมศรี
3516031410777นายสมพงษ์ กลั่นสุนทร
4515031400887นายวนัส ชานวิทิตกุล