รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565031400577นายจักรกฤษณ์ ทองก๊วย
2565031400288นายกฤษณพงค์ เหมไชย