รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150502110914นายกัณฑ์อเนก ธนาพรเกียรติกุล
250502110682นายวิสุทธิ์ กาญจนวิลัย
350502110807นายสุพจน์ แซ่อื้อ