รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515060800627นางสาวกชพร เปี่ยมสวัสดิ์
2515060800411นางสาวไปรยา ดวงใหญ่
3515060800429นางสาวเพียงใจ สุภาพ
4525060800832นางสาวสิรินันท์ จันทร์โต
5525060800204นางสาวกิติยาภรณ์ อ่อนแก้ว
6525060800055นางสาววิภาพร โคจร