รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

���������������������������������������������
������������������������������������ (���������������������) ������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1599050200519นายธนวัต เลี่ยมสุวรรณ์
2579050200412นายอดิเทพ บัวเงิน