รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� (������������������������)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1579010900267นางสาวสุวัจนี สุริยาภาส
2589010900415นางสาวนาริตา ทันจุง ลาราซาติ
3589010900274นางสาวปาริฉัตร เจริญสุขสนิท
4589010900241นางสาวนิรุชา สิงห์ห้วยไผ่
5589010900217นางสาวหลาน เฉิน
6589010900407นางสาวซิลไว วูลาน ซาริ เบอ ซิเตปู
7589010900399นางสาวไอดา มัสฟูฟา
8589010900423นายMUHAMMAD FIRMAN ALI PUTRA