รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1556040600109นายกษิดิศ จินดารา
2556040610165นายธนภัทร เชื้อทอง
3555040200449นายชินธรณ์ แสวงศักดิ์
4556040610090นายชวนากร แก้วอินต๊ะ