รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585040600520นายนาวิน มาฮาดูร์
2586040600247นายวสุธร ตั้งคำ
3575040200660นางสาวสุชาวดี จันทร์เพ็ง
4566040600488นายอภิสิทธิ์ พุ่มหอม
5536040610209นายวณัฐชา วงศ์ใหญ่
6596040600030นายคณาธิป ปราบไกรสีห์
7585040600256นายสยาม นภาชัยเทพ