รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575010301472นางสาวธนิดา คงจรูญ
2575010301670นางสาวเฌอร์ลิณณ์ นิลรัตน์