รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575051800606นายอนพัทย์ แสงเดือน
2585051800373นางสาวเกตุวดี สะตะ
3585051800316นายณัฐวัฒน์ เกิดภิญโญ