รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1559050500144นายวิกรม จิรายุพันแสนธน
2545051200255นายธันวา กรเจริญพงษ์
3545051200768นายอาตันร์ สุหลง
4545051200461นายพงษ์ธร เนตรสว่าง
5545051200677นายศุภมิตร มีนิล