รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575020700705นายอัสฎาง เกตุผักแว่น
2555020700293นางสาวจินตนา พรอิชยานนท์
3575020700853นายณัฐวัฒน์ จันทวิเศษ
4585020700936นายสุวิทย์ เชื้อทอง
5575020700044นางสาวกัลยรัตน์ กรรณาลงกรณ์