รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575061300217นายกวีวัฒน์ งามพลาดิศัยกุล
2585061300372นางสาวฐิติรัตน์ เชิดแสง
3585061300257นางสาวกุลธิดา สุนทรประเวศ
4585061300133นางสาวชลิตา ไชยศรีษะ
5585061301024นายสุรเกียรติ์ จั่นอิ๊ด