รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575072001093นางสาวบุญยาพร คล้ายกูล
2575072000210นายทศพร มามาก
3585072000144นางสาวธัญชนก สิทธิธัญกิจ