รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575031400303นายสราวุฒิ เสริมแก้ว
2575031400311นายวัชระ คำนาค
3575031400485นายอานันท์ ลอยมา
4575031400295นายเจตนิพัทธ์ บ่อไทย
5575031400055นายจิรวัฒน์ ตันศิริ
6575031400071นายณัฐพล เปี่ยมญาติ
7555031400016นายกฤษฎา ก้องสูงเนิน
8555031400081นายณัฐวุฒิ แสนสุข
9555031400255นางสาวสุกัญญา ขวัญยืน
10555031400024นายกฤษดา ควรประดิษฐ์
11555031400198นายภาสวิชญ์ ดาวดวงน้อย
12555031400263นายสุทธิลักษณ์ เนตระกาศ
13555031400297นายอรรถพร จองต๊ะ
14555031400222นายวุฒินันท์ ศรีจันทร์