รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585071900203นางสาวณัฐธิดา นาคบุตร
2565071900213นายวชิรวิชญ์ สำเภารอด
3585071900278นางสาวกชพร แสงคล้าย
4585071900559นางสาวสุกัญญา วิสุนธร