รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1577060300362นางสาวกุสุมา ขันคำ
2577060300321นางสาวสิริลักษณ์ รัศมีดำรงกิจ
3577060300164นางสาวฐิติพร จีนเรือง
4577060300107นายจิรายุส แซ่ตั้ง
5577060300701นางสาววิภาภรณ์ สุวรรณคีรี
6577060300214นางสาวธารารัตน์ คงใหญ่
7586060300173นางสาวพณิดา เดชปั้น
8567060301684นายณวมินณ์ อับดุลลามัน
9567060300801นางสาววรวีร์ สุขขาแก้ว
10567060300660นางสาวพรศิริ เมธีธรรมสาร
11557060300422นางสาวจรรยา ศรีมงคล
12586060300116นายเกษมพันธุ ทุมจันทร์ดา
13577060301220นายพีระพงศ์ อุไรลักษณ์