รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1567031500521นางสาวสลิลทิพย์ คำกองแก้ว
2567031500299นายศุภณัฐ ธีระพงษ์พรหม
3567031500455นายอรรถพล ชฎาทอง
4567031500471นายอำนาจ ดงงาม
5567031500547นายธนกิจ ลือนาม
6567031500554นายศรายุทธ จันทับ