รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1567031300443นายชนิตย์นันท์ ช่างเกวียน
2567031300138นายภาณุพงษ์ แพรักษา
3577031300095นายกิติพงษ์ เป้าพูลทอง
4557031300022นายชาคริษ วงษ์ทองแท้
5545031300167นายเกียรติศักดิ์ พูลเพิ่ม
6545031300258นายนพดล มั่นถาวรวงศ์
7567031300591นายอาคเนย์ เที่ยงเคน