รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1586040401307นายศรัณยู สืบศักดิ์
2586040401067นายศิวะ รุ่งแจ้ง
3586040401166นางสาวพัณฐิวา คล้ายขำดี
4586040401059นายวิชชากร โคตรตาแสง
5576040400227นายณัฐชัย ปรีชา
6586040401281นายวรายุ โตสวัสดิ์
7566040401101นายวิชัย เฉียบแหลม
8586040401117นายทายวุฒิ ผลจันทร์สุข
9575040300296นายนันธวัฒน์ เกื้อสกุล
10586040401174นายพีรพงศ์ มิ่งไชย์
11565040300313นายถิรวุฒิ บัวบูชา
12575040300999นายทศวิน จตุเทน
13586040401331นายอาคม ฝาไธสง
14585040400319นายกฤษฎา คลอดเพ็ญ
15585040400210นายวุฒิชัย ชัยวิทยาวุฒิ
16585040400012นางสาวกนกศรี กำศิลปชัย
17585040400632นางสาวรัฐเกล้า ศรอินทร์
18585040400467นายพิชัย กฤตยามงคลชัย