รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545040301230นายอุเทน อับดุลลา
2535040300134นายอนุชา สง่าเนตร
3535040300092นายภูดิศ ทองเกิด
4535040300241นายนวพล ทิมมณี
5555040300983นายพีรณัฐ อุ่นใจ