รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545060510827นางสาวอัญชลีพร พราหมเภทย์
2545060510231นางสาววราภรณ์ สายวงค์
3545060501701นายอนุวัฒน์ บุญช่วย
4545060500505นางสาวคัทลียา พูลเขตร์กิจ
5555060501155นายเรืองยศ เนียมรุ่งเรือง
6555060501031นายพิจารณ์ ผาสุขทรัพย์
7555060502302นางสาวศิริรัตน์ เจริญศิริ
8555060501171นางสาววรรษมน อ่อนจันทร์
9555060510198นายณัฐสิทธิ์ สง่างาม
10555060510404นายสุทิวัส บุญเรือน
11555060510420นางสาวสุภาวดี ทองใบ
12576060500245นางสาวณัฐกานต์ โตโส
13576060500526นางสาวปานมณี คันที
14576060500609นางสาวมาลัยรัตน์ เทียนเหลือง
15576060500740นางสาวศิริพร แสงเขน
16576060500211นางสาวฐิติพร พิจารณ์
17576060500708นางสาววีนัส พิมพ์จักร์
18576060500013นางสาวกชพร รุ่งโรจน์
19576060500690นายวิทูล พุฒทอง
20576060500831นางสาวสุพรรณษา วงษ์ไพรรัตน์
21576060500781นางสาวสายใจ พยุงวงศ์
22515060501605นายธีรพัฒน์ กฤตยพิสิฐ
23545060510629นางสาวโรสนานี มานฮะเล็ม