รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585060500618นายทีปกร วลัยกนก
2606060500075นายกาญจน์ พิสุทธิ์สกุลศิลป์
3585060511201นางสาวนันทัชพร เพ็ญศรีชล
4585060500659นายนภ เจียมธีรสกุล
5585060500709นางสาวนูรอัยนี หละบิลลา
6585060510153นายเตวิช พฤกษ์ปีติ
7585060510203นายบุญญฤทธิ์ สุขสวัสดิ์
8575060511087นางสาวบุปผา ทิศศิริ
9575060511095นางสาวบูฌิตา สังข์ขาว
10575060501310นายนรากร แสงโชติ
11575060510923นายวชิรา ชุมธรรม
12575060510543นายวสันต์ พรมวรรณ
13565060502939นายประพันธ์ มีแก้ว
14585060510393นายณฏฐพณ เทศนาบุญ
15585060510161นายธงทอง จำเมือง
16585060511268นายปกรณ์เกียรติ สังเกตุการณ์
17585060510468นายธนบดี สุขธนาบดีนนท์
18585060510302นางสาวขวัญฤดี ขันนาค
19575060501997นายฉัตรมงคล สันทบ
20585060510070นายคมสัน สมทอง
21585060510286นางสาวเกวลี แซ่ตั้ง
22585060510450นายทนงกร ตั้งกิจสัมฤทธิ์
23585060501152นางสาวมัณฑิรา จิรธรรมจารี
24585060510039นายณฐพล โพธิมาก
25585060510047นางสาวธิดารัตน์ เลขมาศ
26575060501989นายสุรพิชญ์ สุขเพ็ญ
27585060510427นายณัฐวุฒิ ทาใจ
28585060510476นายธนภัทร ศรีพนมธร
29585060510195นายนราธิป ศรีมาก
30585060510104นายจุลศักดิ์ ทองสง่า
31585060510062นายคฑาวุฒิ โพธิญาณ
32575060510980นางสาวสุภาวดี ริโยธา
33585060501376นางสาวรินรดา จันทร์กลัด
34585060501053นางสาวพิมพากาณต์ ศิริปรีชาโชค
35585060500790นางสาวตรีทิพย์ รัตนภาสุร
36585060500311นางสาวชินา เพียงประสิทธิ์พร
37585060510401นายณัฐพล โชติศรี