รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

���������������������������������������������
������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585050700582นางสาวนวพร นวนสอาด
2585050700574นายธนวันต์ ปรางยะพันธุ์
3585050700426นางสาวพีรยา พิสิฐนรชัย
4585050700251นางสาวสุชาดา เมืองใหญ่
5585050700400นางสาวพรธิดา ศรีถาพร
6585050700509นายสิทธิโชค เกษแกมจุฑามาศ
7585050700186นางสาวสุพิชญา อนันต์
8585050700566นางสาวจุฑารัตน์ แซ่กี้
9555050700288นายภัทธวัชร์ ไตรรัตนาภา
10585050700319นางสาวจินต์จุฑา อายุวัฒนะ
11585050700095นางสาวธัญญาพร อุดมดี
12575050700351นางสาวนิตยา พนมวงค์
13575050700468นางสาววรรณวิภา บัวแก้ว
14585050700541นายกิตชยากร พิบูลธนภัทร